WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KERKEN VAN KROMMENIE EN ASSENDELFT          Deze website biedt informatie over openbare en gezamenlijke activiteiten van een aantal kerken in Krommenie en Assendelft. We doen dit 'over de heg' van onze eigen grenzen. Dat wil zeggen dat alle activiteiten die hier worden aangekondigd openbaar zijn en ieder hier
van harte welkom bij is. U kunt op de 
onderstreepte onderwerpen doorklikken. 

 

Elke woensdag koffie inloop in één van onze kerken:Lees verder op de speciale pagina
 

 

Zingende Kerk

Kerkmuziek is een belangrijke uiting van de ziel, en die uitingen hebben wij nodig om God te eren. In elke kerk kun je van één ding op aan: dat er gezongen wordt!

Wat en hoe er gezongen wordt kan sterk variëren: van Gregoriaans tot Marialiederen, van begeleiding door een orkest tot a capella.

Hoe is veel Westerse muziek ontstaan binnen de brede christelijke traditie, of onder inspiratie van het geloof.

In het jaarprogramma daarom deze keer ook een muziekavond. Ds. B. Vijfvinkel en pastoor F. Bunschoten hebben kerkmusicus Jos Martens bereid om ons een avond mee te nemen in verschillende muziekstromingen die nog steeds op zondag binnen kerkmuren klinken. Uiteraard geeft de inleider deze avond alle gelegenheid om ook zelf onze stem te laten klinken!

 

Datum:           donderdag 21 maart om 20.00 uur

Plaats:           Pastorie Odulphus, Assendelft

Leiding:         J. Martens, kerkmusicus

 

 

 

 

 

Joodse feestdagen: Pesach en Sjavoeot  -  Pasen en Pinksteren

Pasen en Pinksteren zijn de twee feesten die zowel in de Joodse als christelijke traditie gevierd worden.

Wat inhoud betreft verschillen die feesten echter van elkaar. Het Joodse paasfeest viert de bevrijding uit Egypte, het christelijke paasfeest de verrijzenis van Jezus uit de dood.

 

Op deze avond vertelt Tineke de Lange meer over de achtergrond rijkdom van het Joodse Pasen en de betekenis en culinaire aspecten van het Joodse Pinksterfeest.

En laat ze zien dat de Joodse en christelijke paasliturgie elkaar ondanks de verschillen toch raken.

 

Datum:           donderdag 28 maart om 20.00 uur

Plaats:           Ontmoetingsruimte Sint Petruskerk, Krommenie

Leiding:         Tineke de Lange

 

Menswaardig levenseinde?

Het aan de orde zijn van het onderwerp levensbeëindiging typeert de tijd waarin wij leven. Families, huisartsen en ook de Kerk is daar in welhaast iedere Nederlandse woonplaats bij betrokken. Het is goed dat mensen op de hoogte zijn van verschillende mogelijkheden om de pijn in het levenseinde te verzachten. 

Ook de katholieke Kerk is daar bijzonder mee begaan. Heeft zij in voorgaande eeuwen niet de basis gelegd voor de gezondheidszorg die wij nu kennen?

Werkers in de gezondheidszorg gaan echter heel verschillend mee om met wat raakt aan leven en dood. Een christelijke mensvisie kunnen wij niet meer altijd aanwezig veronderstellen. Deze thema-avond is bedoeld om informatie te geven aangaande de implicaties, ook de morele, van handelingen rond een sterven, waarbij de spreker een zo eerlijk en evenwichtig mogelijk beeld wil schetsen maar ook in gesprek wil gaan en voor vragen openstaat.

De inleider, Lambert Hendriks is priester en was hoofdredacteur van Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio.

Thans is hij rector van de ambtsopleidingen van het bisdom Roermond en doceert moraaltheologie.

 

Datum:           donderdag 2 mei om 20.00 uur

Plaats:           Pastorie Odulphus, Assendelft

Leiding:         Dr. L.J.M. Hendriks Pr.